اخرین مطالب

بازرسی دیگ بخار

آموزش

جعبه اسکرولی مطالب

پروژه ها

اجرا و تعمیرات

اخبار به صورت تصویری

  • بازرسی کپ مخازن تحت فشار شرکت گاز
  • بازرسی و تعمیرات 4 عدد دیگ بخار بیمارستان شماره 2 فیاض بخش
  • پروژه 12000 تنی مجتمع تجاری توحید کرج – در حال اجرا
  • پروژه 2700 تنی تعاونی مسکن و شهرسازی شهر تهران منطقه 22 –
  • پروژه 2700 تنی تعاونی مسکن و شهرسازی شهر تهران منطقه 22 –در حال اجرا
  • مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی بلوار کاوه نیاوران تهران
  • مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی یوسف آباد تهران
  • مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش درمانگاه موعود، خاور شهر
  • مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی میدان فردوسی تهران

جعبه اسکرولی مطالب